Algemene Voorwaarden Large Popmerchandising BVBA

 

1. Bestelproces

In onze webshop kun je artikelen in je winkelmandje doen met de ‘Toevoegen aan winkelmandje’ knop zonder enige aankoopverplichting. Je kunt je de inhoud van je winkelmandje vervolgens bekijken en op ieder moment artikelen verwijderen. Met de knop ‘Afrekenen’ kun je het bestelproces starten. Je kunt als gast bestellen of een Large-account aanmaken. Als je als gast bestelt, vragen we je om de gegevens die nodig zijn om je bestelling te kunnen verwerken. Je kunt je gegevens ook verstrekken door in te loggen met je PayPal- of Amazon Pay-account. Ook als gast kun je gebruikmaken van onze internationale klantenservice.

 

Als alternatief kun je ook een klantenaccount aanmaken of inloggen als geregistreerde gebruiker. Vervolgens dien je een betaalmethode te kiezen. Op de pagina ‘Bestelling plaatsen’ kun je je bestelgegevens nog eens controleren. Je kunt op ieder moment een stap teruggaan en je gegevens aanpassen of het bestelproces afbreken door onze website te verlaten of je browser af te sluiten. Je verplicht je pas tot aankoop op het moment dat je op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikt. Onmiddellijk na het plaatsen van je bestelling, sturen we je hiervan een bevestiging per e-mail. Deze voorwaarden vormen niet de koopovereenkomst. Bij de bevestiging van je bestelling per e-mail sturen we je de opgeslagen koopovereenkomst (de inhoud van je bestelling en deze Algemene Voorwaarden) toe.

 

2. Internationale klantenservice

We doen ons best om een klantenservice te bieden die compleet, simpel en klantvriendelijk is. Alle klanten van de EMP groep kunnen tijdens het bestelproces gebruikmaken van onze internationale klantenservice. De EMP groep bestaat uit E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft GmbH, EMP Mail Order UK Ltd., EMP Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. en Large Popmerchandising B.V.B.A. Dit betekent dat je niet alleen contact kunt opnemen met de klantenservice van het bedrijf waar je de artikelen hebt aangeschaft, maar ook met de klantenservice van andere bedrijven van de EMP groep. Het bedrijf van de EMP groep waar je je bestelling hebt geplaats, kan je persoonsgegevens delen met andere bedrijven van de EMP groep, zodat zij toegang hebben tot de bestelgegevens die ze nodig zijn om je te kunnen helpen met vragen over je bestelling."

 

3. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van BeCommerceen producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 

4. Identiteit van de ondernemer

Large Popmerchandising Bvba, handelend onder de naam/namen:

Large Popmerchandising

Large is sinds 1986 dé grootste shop voor kleding & meer van je favoriete bands, games, films en series.

Vestigings- & bezoekadres:
Middelmolenlaan 175 postvak 23
2100 Antwerpen, België

Telefoonnummer: 03-808 28 04
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: mailbox@large.be

KvK-nummer: 24267396
BTW-identificatienummer: B 455744996

Geografische zone van het aanbod van Large Popmerchandising: alleen Nederland & Belgie.

 

5. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) hebben betrekking op alle bestelling die via de webshop www.large.be en de EMP app zijn gedaan. Onze aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op consumenten. Contractuele partner voor alle bestellingen is Large Popmerchandising B.V.(B.A.) (‘Large’). Contractuele partner voor het klantenaccount zijn gezamenlijk Large en E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH, Darmer Esch 70 a, 49811 Lingen, Duitsland (‘E.M.P.’).
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Je persoonlijke account:Je kunt voor onze webshop een account aanmaken om de administratieve afhandeling van je bestellingen te vereenvoudigen, de bestelhistorie te bekijken, om artikelen op te slaan voor later, je wensenlijst bij te werken en je favoriete artikelen te beoordelen. Large en E.M.P. beheren de klantenaccounts gezamenlijk.
 

6. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  De geldigheidsduur van promotionele aanbiedingen bedraagt maximaal 1 maand, zegge 30 dagen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 

7. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

8. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

9. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 

10. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die gewassen of gedragen zijn
  • welke verkregen zijn als op=op aanbieding, ter promotie of als bonus
  • waarbij hygiënische reden ten grondslag liggen tenzij de verpakking ongeopend is
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  • die snel kunnen bederven of verouderen.
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
  • voor losse kranten en tijdschriften.
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 

11. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd voor tenminste 30 dagen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Promotiecodes: Per bestelling kan slechts 1 promotiecode worden ingewisseld. De waarde van een cadeaubon of promotiecode kan niet contant worden uitbetaald of worden verrekend met andere claims. Promotiecodes kunnen worden gekoppeld aan een minimale bestelwaarde, die u met uw aankoop moet bereiken. Als u de minimale bestelwaarde achteraf verlaagt, bijvoorbeeld door een deel van uw bestelling te retourneren, komt het voordeel van de promotiecode te vervallen.
 

12. Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Garantie is niet van toepassing indien:
  • het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende werd beschermd tegen transportschade
  • wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht
  • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing
  • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid
  • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
  • Large niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek
 

13. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

14. Duurtransacties

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 

15. Betaling

 1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. In het geval van betaling in termijnen of aankoop via directe overschrijving dragen wij het verzoek over aan Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. De betaling wordt verricht aan Klarna. Betaling in termijnen vereist een positieve kredietcontrole. In dit geval zullen wij jouw gegevens aan Klarna doorgeven zodat wij je adres en krediet kunnen controleren in het kader van de aankoop en de verwerking van het koopcontract. Wij vragen je begrip voor het feit dat wij je alleen op basis van de resultaten van de kredietcontrole deze betaalmethoden kunnen aanbieden. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vind je hier. Je persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en met Klarna's eigen gegevensbeschermingsvoorschriften.
 

16. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce: : http://www.becommerce.be/index.php?id=14. Het formulier wordt automatisch naar het betrokken bedrijf gestuurd voor een antwoord. Als de consument niet tevreden is met dit antwoord, kan hij zich richten tot het Comité van Toezicht van BeCommerce/bdma, BDC, Heizelesplanade B 46 te 1020 Brussel. Het Comité zal vervolgens verifiëren of de BeCommerce code en de deontologische code van de BDMA goed nageleefd worden en zal indien nodig sancties nemen.
 

17. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

Adres BeCommerce:
Comité van Toezicht van BeCommerce/bdma, BDC, Heizelesplanade B 46 te 1020 Brussel.

 

18. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

19. Herroepingsrecht

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Retourservice

Via onze retourservice pagina kun je gemakkelijk jouw pakketje terugsturen.

Ga hier naar onze retourservice

Retourneren

Bij Large heb je 30 dagen zichttermijn. Deze 30 dagen gaan in op het moment dat je het pakket hebt ontvangen. Via het modelformulier voor herroeping, kan je aangeven dat je van de koop afziet, maar je bent hiertoe niet verplicht. Na melding heb je nog 14 dagen om het artikel terug te sturen. Indien het artikel gebruikt of beschadigd is, dan kunnen we kosten in rekening brengen voor de waardevermindering Een begrijpelijke uitzondering moeten we maken voor gewassen en/of gedragen textiel (je mag de kleding natuurlijk wel passen), artikelen die speciaal voor jouw zijn geproduceerd of aangepast en goederen om hygiënische redenen tenzij de verzegeling nog intact is.
Het pakket dient (indien mogelijk) in de originele verpakking naar ons retour gezonden te worden. 

20. Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*


c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

1. Bestelproces

In onze webshop kun je artikelen in je winkelmandje doen met de ‘Toevoegen aan winkelmandje’ knop zonder enige aankoopverplichting. Je kunt je de inhoud van je winkelmandje vervolgens bekijken en op ieder moment artikelen verwijderen. Met de knop ‘Afrekenen’ kun je het bestelproces starten. Je kunt als gast bestellen of een Large-account aanmaken. Als je als gast bestelt, vragen we je om de gegevens die nodig zijn om je bestelling te kunnen verwerken. Je kunt je gegevens ook verstrekken door in te loggen met je PayPal- of Amazon Pay-account. Ook als gast kun je gebruikmaken van onze internationale klantenservice.

Als alternatief kun je ook een klantenaccount aanmaken of inloggen als geregistreerde gebruiker. Vervolgens dien je een betaalmethode te kiezen. Op de pagina ‘Bestelling plaatsen’ kun je je bestelgegevens nog eens controleren. Je kunt op ieder moment een stap teruggaan en je gegevens aanpassen of het bestelproces afbreken door onze website te verlaten of je browser af te sluiten. Je verplicht je pas tot aankoop op het moment dat je op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikt. Onmiddellijk na het plaatsen van je bestelling, sturen we je hiervan een bevestiging per e-mail. Deze voorwaarden vormen niet de koopovereenkomst. Bij de bevestiging van je bestelling per e-mail sturen we je de opgeslagen koopovereenkomst (de inhoud van je bestelling en deze Algemene Voorwaarden) toe.

De minimale bestelwaarde is € 10.

2. Internationale klantenservice

We doen ons best om een klantenservice te bieden die compleet, simpel en klantvriendelijk is. Alle klanten van de EMP groep kunnen tijdens het bestelproces gebruikmaken van onze internationale klantenservice. De EMP groep bestaat uit E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft GmbH, EMP Mail Order UK Ltd., EMP Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. en Large Popmerchandising B.V.B.A. Dit betekent dat je niet alleen contact kunt opnemen met de klantenservice van het bedrijf waar je de artikelen hebt aangeschaft, maar ook met de klantenservice van andere bedrijven van de EMP groep. Het bedrijf van de EMP groep waar je je bestelling hebt geplaats, kan je persoonsgegevens delen met andere bedrijven van de EMP groep, zodat zij toegang hebben tot de bestelgegevens die ze nodig zijn om je te kunnen helpen met vragen over je bestelling.

3. Herroepingsrecht

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Retourservice

Via onze retourservice pagina kun je gemakkelijk je pakketje terugsturen.

Ga hier naar onze retourservice

Retourneren

Bij Large heb je 30 dagen zichttermijn. Deze 30 dagen gaan in op het moment dat je het pakket hebt ontvangen. Via het modelformulier voor herroeping, kan je aangeven dat je van de koop afziet, maar je bent hiertoe niet verplicht. Na melding heb je nog 14 dagen om het artikel terug te sturen. Een begrijpelijke uitzondering moeten we maken voor losse tijdschriften, artikelen die speciaal voor jou zijn geproduceerd of aangepast en goederen die om hygiënische redenen niet kunnen worden geruild, tenzij de verzegeling nog intact is. Hiernaast mag textiel niet gewassen en/of gedragen zijn (passen mag natuurlijk wel). Indien het artikel wel gebruikt of beschadigd is, dan kunnen we kosten in rekening brengen voor de waardevermindering. Het pakket dient (indien mogelijk) in de originele verpakking naar ons retourgezonden te worden.

Mochten er onverhoopt toch verzendkosten worden berekend, neem dan contact op met onze klantenservice via 03-808 28 04 of mailbox@large.be voor een vergoeding van de verzendkosten

4. Klachtenafhandeling

Ondanks dat wij altijd proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over een product, de levertijd of iets anders. Je kunt je klacht kenbaar maken door de Klantenservice een bericht te sturen via het formulier onderaan deze pagina. Klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

Geschillen

Large Popmerchandising B.V.B.A. is aangesloten bij het BeCommerce & Thuiswinkel Waarborg, wat aangeeft dat wij ons verplichten, om ons aan de algemene voorwaarden te houden, die samen met de Consumentenbond zijn opgesteld. Ben je niet tevreden over onze producten of service? En slagen wij er - samen met jou - niet in om tot een voor jou bevredigende oplossing te komen? Dan kun je je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie BeCommerce of Thuiswinkel. Kijk op de website van BeCommerce of Thuiswinkel Waarborg voor meer informatie of ga naar de website van de geschillencommissie, http://www.sgc.nl.

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Large is gevestigd bevoegd, tenzij Large voor de rechter van jouw woon- of vestigingsplaats kiest.

Vanaf 15 februari 2016 heeft de Europese Commissie een online platform gelanceerd voor buitengerechtelijke geschillenbeslechtingen op contractuele verplichtingen uit online verkoop overeenkomsten of online service overeenkomsten tussen een klant woonachtig binnen de Europese Unie en een ondernemer gevestigd binnen de Europese Unie. Je kunt dit OS platform vinden via de volgende URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Het ECC geeft tips om te vermijden dat je namaak koopt. Bij een vermoeden van namaak kan je klacht indienen bij het Meldpunt.

5. Maximale hoeveelheid

Je kunt artikelen alleen bestellen in normale huishoudelijke hoeveelheden of in de maximale hoeveelheid die is gespecificeerd op de respectievelijke pagina met productdetails.